Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is ingegaan op 1 janauri 2014. Deze nieuwe regeling is ter vervanging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (afdrachtsvermindering onderwaijs), welke tot en met december 2013 verminderd werd met de aangifte  loonheffingen. Vanaf 1 januari 2014 is dit komen te vervallen en wordt het niet meer verminderd op de loonheffingaangifte. Hoe de nieuwe regeling werkt en wat de voorwaarden zijn leggen wij verder in dit artikel uit.

Subsidie aanvragen
Waar voorheen de vermindering in de loonheffingaangifte werd verrekend, moet dit per 1 januari 2014 achteraf worden aangevraagd. Deze aanvraag dient digitaal gedaan te worden via eLoket. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is een digitale toegangssleutel van de overheid. Wanneer u zelf uw salarisadministratie doet moet u zorgen dat u in het bezit bent van deze digitale toegangssleutel. Wordt uw salarisadministratie gedaan door een administratiekantoor, accountant of derden, vraagt u dan bij twijfel of deze in het bezit is van deze digitale toegangssleutel. Het Kantoor administratie en belastingzaken is in het bezit van deze toegangssleutel.

Voorwaarden subsidieregeling
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
*  U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of u bent door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die
een goede begeleiding geeft (dit laatste geldt inzake HBO, promovendi en toio’s)
*  Uw werknemer werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst
*  De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidie-
regeling zijn aangewezen.
*  De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.
*  De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft:
onderwijswetgeving:* vmbo                                             WVO  – Wet op het voortgezet onderwijs
* mbo                                                                                     WEB  – Wet educatie en beroepsonderwijs
* HBO/promovendi en toio’s                                            WHW – Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Doelgroepen
Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als aan de volgende  deelnemers uit één van de volgende sectoren begeleiding bieden:
*  VMBO
Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een     startkwalificatie  op het niveau van een basisberoepsopleiding.

*  MBO
Deelenemers aan een MBO-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat.

Let Op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (BOL) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt tevens voor     deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen

*  HBO
Studenten die een duale of deeltijd HBO-opleiding volgen. Hierbij vallen de codes van de opleiding in de CROHO-
onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een     verplicht onderdeel van de opleiding is.

Let op: Deelnemers aan een voltijdopleiding HBO vallen niet onder de subsidieregeling.

*  Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Administratie
De werkgever moet over de volgende stukken in zijn administratie beschikken:

*  Een getekende (praktijkleer)overeenkomst

*  Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het     digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie,     zolang de praktijkvorminguren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond.

*  Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming zijn behaald.     Bijvoorbeeld een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer en tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en     evaluatieverslagen.

*  Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en wanneer
heeft de begeleiding plaatsgevonden waardoor de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald? Dit kan in de     (praktijkleer)overeenkomst zijn afgesproken en bijvoorbeeld als bijlage van de overeenkomst zijn toegevoegd. De     daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week expliciet worden gemaakt door bijvoorbeeld een     projecturenregistratie of een uitdraai van het reguliere tijdschrijfsysteem van de werkgever.

Meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren kunt u vinden op de website van RVO.

HETKANTOOR

Reacties zijn gesloten.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: SpicePress door SpiceThemes