Youngtimer steeds populairder want fiscaal aantrekkelijk

De youngtimer, een auto van 15 jaar of ouder, is steeds populairder onder zakelijke rijders, aldus de Volkskrant. De fiscale voordelen van deze auto’s zijn zo groot dat ze elektrische auto’s ruimschoots de loef afsteken qua populariteit. Daar staat tegenover: het risico op pech onderweg is ook groter.

De populariteit van de youngtimers is te danken aan de lage bijtelling. Procentueel gezien is de bijtelling voor youngtimers weliswaar veel hoger: 35 procent, tegenover 22 procent voor nieuwe, niet-elektrische auto’s. Maar een bezitter van een 15 jaar of oudere auto betaalt die 35 procent over de dagwaarde van het voertuig, niet over de nieuwwaarde, zoals bij nieuwe auto’s. En de dagwaarde van youngtimers is zoveel lager, dat een eigenaar van een oude auto zo jaarlijks honderden, zo niet duizenden euro’s kan besparen.
Wie bijvoorbeeld een nieuwe Mercedes Benz uit de S-klasse wil aanschaffen, is minimaal een ton kwijt. Maar oudere modellen zijn aanmerkelijk goedkoper.

Voornamelijk ondernemers
Bovag benadrukt dat youngtimers vooral bij ondernemers populair zijn, niet zozeer bij werknemers. De 28 duizend geregistreerde youngtimers zijn dan ook in ‘grofweg 98 procent’ van de gevallen eigendom van ondernemers. Het gaat daarbij dus niet om leaseauto’s of auto’s van de zaak, maar om ‘auto’s van de eigen zaak’, aldus Bovag. Leasemaatschappijen bieden over het algemeen geen youngtimers aan omdat bij oude auto’s het risico op reparatiekosten te hoog is.

Bron: Volkskrant, 11-10-2017

Ondernemers krijgen gratis toegang tot data uit Handelsregister

De Kamer van Koophandel geeft alle ondernemers de mogelijkheid om per jaar 30 gratis inzages te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar waarmee gebruikers analyses en bijvoorbeeld apps kunnen maken.

De KvK stelt de inzages in het Handelsregister beschikbaar via de KvK App Handelsregister. Het kan daarbij zowel gaan om eigen gegevens van de ondernemer als om gegevens van andere ondernemingen. Het gratis kunnen inzien van gegevens maakt het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens een onderneming.

De KvK zorgt voor een wekelijkse verversing van de open data over bedrijven en jaarrekeningen. De ene set is een geanonimiseerd overzicht van ondernemingen en in de andere set zitten geanonimiseerde gegevens uit jaarrekeningen. Gebruikers kunnen analyses tot op het niveau van een woonplaats maken. De KvK hoopt dat deze datasets de markt stimuleren om tools te ontwikkelen die deze data omzetten in betekenisvolle informatie.

Minister Kamp van Economische Zaken geeft hiermee invulling aan het kabinetsbeleid voor open data en de maatschappelijke wens om informatie van het Handelsregister meer als open data te ontsluiten. Deze stap geeft, zo schreef hij vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer, ook de ruimte om de effecten van het ter beschikking stellen van het Handelsregister als open data te monitoren en een aantal zaken rondom privacy nader uit te werken

Bron: Fiscaal Totaal

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

‘Hebt u klanten die aan hun werknemer(s) een auto ter beschikking stellen met een verlaagde bijtelling van 14% of 20 %? Op 1 juli zijn de voorwaarden voor het toepassen van de verlaagde bijtelling gewijzigd. Voor een ter beschikking gestelde auto met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer is de bijtelling vanaf 1 juli 2017 mogelijk verhoogd naar 25%.

Wisseling eigenaar

Voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer moet u nagaan of de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012. Als dit het geval is, geldt de verlaagde bijtelling tot 1 juli 2017. Als de auto op of na 1 juli 2012 niet van eigenaar is gewisseld, geldt de verlaagde bijtelling tot en met 31 december 2018.

60-maandenregeling

Voor andere auto’s hoeft u niet na te gaan of de auto van eigenaar is gewisseld. Voor deze auto’s geldt de verlaagde bijtelling voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand na de maand waarin de DET valt. Na afloop van de termijn bepaalt u opnieuw de bijtelling volgens de normen die dan gelden. Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing? Dan is de bijtelling 25% voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2017.’

Bron: Fiscaal Totaal

Nul-urencontracten en het recht op vakantiedagen en -geld.

Met een nul-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Hij bouwt vakantie-uren op over de uren die hij heeft gewerkt en het vakantiegeld is 8 procent van het loon dat de werknemer het afgelopen jaar heeft verdiend.

Een nul-urencontract heeft de volgende kenmerken:
• De werknemer gaat aan het werk als de werkgever hem oproept.
• De werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat hij werkt.
• De werkgever betaalt de werknemer alleen loon over de uren die hij werkt. Deze afspraak moet op papier staan. Deze afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van het contract.

Doorbetaling van loon na 6 maanden
Na die 6 maanden moet de werkgever loon doorbetalen als de werknemer is opgeroepen en er door een reden die voor risico van de werkgever komt toch niet wordt gewerkt. Of als er werk is, maar de werknemer niet wordt opgeroepen.
In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval betaalt de werkgever nog steeds alleen de uren die de werknemer werkt.

3 uur loon betalen
Als de werktijden niet van tevoren zijn bepaald en de werknemer wordt opgeroepen om te werken (waarbij hij ook daadwerkelijk aan het werk gaat), dan moet de werkgever de werknemer in ieder geval voor 3 uur loon betalen, ook wanneer er bijvoorbeeld maar voor 2 uur werk is.

Opbouw vakantie-uren bij nulurencontract
Als een werknemer een nulurencontract heeft, heeft hij recht op doorbetaalde vakantie-uren. Hij heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Dit recht geldt voor alle werknemers.

Vakantie-uren berekenen
Met een nulurencontract heeft een werknemer geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd.
Hoe de werkgever de vakantie-uren berekent, staat in de cao of arbeidscontract. De werknemer kan de werkgever ook vragen hoe hij de vakantie-uren berekent.

Vakantiegeld bij nulurencontract
Met een nulurencontract heeft een werknemer ook recht op vakantiegeld. Namelijk op 8 procent van het brutoloon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.
Als de werknemer op het moment van uitbetaling minder dan een jaar heeft gewerkt, dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop hij het vakantiegeld berekent.

Voorstel wet uitfasering pensioenen in eigen beheer aangenomen.

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen.
Ook de Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen. In deze novelle is opgenomen dat de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treden. Als u het in eigen beheer verzekerde pensioen afkoopt, of omzet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, dan moet u een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op onze internetsite.

Garagebox niet als vrijgestelde bergruimte te verhuren

De verhuur van een garagebox, die wat betreft hun aard en inrichting zijn bestemd voor het parkeren van voertuigen en waarbij zij niet contractueel zijn uitgesloten als zodoende, is belast met btw.

Ook wanneer de huurder een andere wending mag geven aan het gehuurde en deze gebruikt als multifunctionele ruimte, blijft het in beginsel verhuur van parkeerruimten en is deze belast met BTW.

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en dat betekend dat de leverancier de op zijn op aangifte betaalde btw kan terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Nieuw is dat de vordering in ieder geval één jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend. De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen. Nieuw is dat de afnemer de btw uiterlijk één jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen.

Overgangsrecht
Is er een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van één jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Nieuwe bijtellingspercentages auto’s 2017

In 2017 wijzigen, net als het afgelopen jaar, de bijtellingspercentages voor het privé gebruik van de zakelijke auto.

Bijtelling in 2016
Voor auto’s die in 2016 voor het eerst op kenteken zijn gezet, zijn de onderstaande percentages van toepassing:

CO2-uitstoot (gram/km)           Bijtelling
0                                                  4%
1 t/m 50                                     15%
51 t/m 106                                 21%
Vanaf 107                                  25%

Deze percentages blijven gedurende 60 maanden geldig, beginnend vanaf de eerste maand nadat het kenteken op naam is gezet.

Bijtelling in 2017
Voor auto’s met een datum eerste toelating in 2017, zijn de onderstaande percentages van toepassing:

CO2-uitstoot (gram/km)          Bijtelling
0                                                  4%
Meer dan 0                                22%

Let op!
Wanneer u uw auto (met een lagere bijtelling dan 25%) heeft aangeschaft in 2016 of eerder, valt u na de 60 maanden terug naar een bijtelling van 25% in plaats van de vanaf 2017 geldende 22%. Dit geldt tevens voor auto’s die al een bijtelling hebben van 25%. Deze blijven dit percentage behouden en vallen niet terug naar de bijtelling van 22%. Op dit moment is er een proefprocedure in voorbereiding om hiertegen in protest te gaan.

Youngtimer-regeling
De youngtimer-regeling blijft in 2017 van kracht voor auto’s van 15 jaar of ouder, waarbij 35% bijtelling berekend wordt over de dagwaarde. Ook een auto ‘buiten de bijtelling houden’ blijft mogelijk, mits je alle gereden kilometers registreert en niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt.

BTW tarief van 6% voor optreden als Sinterklaas

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt:

sint-en-piet-op-de-motor
‘Uitvoeringen van acteurs voor publiek zijn belast met 6% btw. Daarom geldt voor een optreden als Sinterklaas ook het tarief van 6% btw. Dit kunnen optredens zijn voor zowel particulieren als voor bedrijven.
Ook als u een optreden als Sinterklaas organiseert waarvoor u een toegangsprijs vraagt, is dat belast met 6% btw. Dit zijn optredens waar de kinderen vaak ook een klein cadeautje en strooigoed krijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de waarde van het cadeautje en strooigoed relatief gering moet zijn ten opzichte van de hoogte van de toegangsprijs.
Voor optredens en acteerprestaties van de Kerstman gelden dezelfde voorwaarden.