Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) is uitgesteld naar 1 januari 2015. Vanaf die datum moet u de WKR toepassen. U kunt dus nog een jaar langer de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen gebruiken.

De WKR is al op 1 januari 2011 in werking getreden, maar er geldt nog een overgangsregeling waardoor u de oude regels nog mag gebruiken. Uw organisatie zou per 1 januari 2014 de WKR moeten toepassen, maar staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs aangegeven dat hij de verplichte invoering een jaar uitstelt naar 1 januari 2015. De WKR kent namelijk nog een aantal knelpunten en het ministerie van Financiën wil die eerst oplossen.
Werkkostenregeling moet simpeler

In een brief aan de Tweede Kamer liet Weekers weten dat hij de WKR eerst wil versimpelen. Zo wil hij de loonbelastingwetgeving beter laten aansluiten op wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen.
Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een tablet of laptop onbelast aan een werknemer ter beschikking te stellen als hij het apparaat ook op de werkplek gebruikt. Weekers laat onderzoeken of dit werkplekcriterium kan worden vervangen door een logischere toets. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een noodzakelijkheidscriterium, waarbij zo’n apparaat niet als loon telt als de werknemer het voor zijn werk nodig heeft.
WKR niet populair bij werkgevers

Verder blijkt ook uit de meest recente evaluatie van de WKR dat nog maar weinig organisaties zijn overgestapt. De regeling is dus nog niet echt populair onder werkgevers. Dit komt vooral door een aantal administratieve knelpunten waar mkb-organisaties tegen aanlopen. Zo is het voor kleine organisaties erg lastig dat ze hun BTW-aangifte eens per kwartaal doen, terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen. Ook hier wil Weekers een oplossing voor vinden.

Pas op met vooraf ingevulde aangifte

De consumentenbond waarschuwt voor het gemakt van de VIA. Als de Belastingdienst een fout maakt bent u zelf verantwoordelijk. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat één op de tien aanslagen die door de fiscus zijn ingevuld niet kloppen.

Ontbrekende gegevens

“Het kan gaan om fouten in het inkomen, bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken”, vertelt woordvoerder Sybren Visser aan BNR. “Als iemand in de loop van het jaar van baan is gewisseld en dat is nog niet bij de Belastingdienst bekend, dan komen die gegevens dus nog niet terug in die in de vooringevulde aangifte. Maar het kan ook gaan om een niet correcte WOZ-waarde van de woning.”

Spaartegoeden in het buitenland

Vanaf 1 maart vult de Belastingdienst ook de bedragen in die van buitenlandse rekeningen komen. De kans is groot dat de vooringevulde gegevens uit het buitenland niet kloppen. Belastingrecht advocaat Guido de Bont zegt tegen BNR: “Als ze nu iets gaan invullen, dan is dat denk ik eerder grootspraak in de pers, dan dat ze feitelijk materiaal hebben. Want als ze het wel zouden hebben, zouden ze het echt niet zo dom zijn omdat terloops in te vullen in een vooringevulde aangifte. Nee, dan krijg je een uitgebreide vragenbrief en de FIOD op de stoep.”

Consumentenbond advieseert de belastingbetaler vragen schriftelijk te vragen of bij een telefoontje naar de BelastingTelefoon te vragen of de belastinginspecteur je terugbelt.

Fiscus let scherper op aftrekposten

De Belastingdienst gaat dit jaar bij belastingaangiftes scherper controleren op zaken als het verhogen van de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies en (on)terechte aftrek van zorgkosten.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft dat woensdag bekendgemaakt. De Belastingdienst kiest elk jaar een thema waarop extra gecontroleerd wordt, dit jaar zijn het er dus meerdere.

De belastingaangifte wordt dit jaar als het goed is ook weer gemakkelijker. De fiscus heeft de aangifte voor ruim 4 miljoen mensen alvast geheel van tevoren ingevuld voor het eerst ook met bank-en spaargegevens. De andere 4 miljoen belastingplichtigen kunnen gebruik maken van een deels vooraf ingevulde aangifte.

Weekers roept mensen wel op om de vooraf ingevulde aangifte (VIA) goed te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen.

Liquiditeitsruimte nodig? De belastingdienst komt u tegemoet!

Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Dit jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de BV. U kunt voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als:

– het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;
– er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
– er geen sprake is van aangifteverzuim;
– er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven.

Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer alleen maar schriftelijk te gebeuren. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen.

Een tijdelijke versoepeling is er ook voor betalingsregelingen met een langere looptijd. Het gaat dan om een betalingsregeling (crisisuitstel) voor ondernemers waarbij de betalingsproblemen verband houden met de economische crisis. Deze regeling bestaat al, maar vanaf dit jaar hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen verband houden met de economische crisis.

Nieuwe eisen factuur per 1 januari 2013

Het is belangrijk dat de facturen correct zijn opgesteld. Deze factuureisen wijzigen per 1 januari 2013.
Hieronder vindt u de eisen:

Eisen volledige btw-factuur per 1 januari 2013

1. Datum uitreiking factuur
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
9. Het toegepaste btw-tarief
10. Het te betalen btw-bedrag
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
– Factuur uitgereikt door de afnemer
12. (Indien van toepassing):
– Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
– Btw verlegd
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
15. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling reisbureaus
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
– Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
– Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
17. Indien van toepassing:
– NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013

1. Factuurdatum
2. NAW-gegevens leverancier
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

Loonstrook 2013: Lage inkomens minder loon

In 2013 gaan medewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro netto minder verdienen. Het netto-bedrag van Nederlanders met een modaal en hoger salaris valt daarentegen volgend jaar iets hoger uit.

Parttimers met minimumloon leveren meeste inMedewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro gaan er in 2013 maximaal 15 euro op achteruit. Deze groep bestaat voor een groot deel uit parttimers met een laag inkomen. De middeninkomens tussen de 2.000 en 5.000 euro gaan er het meeste op vooruit. Zij houden gemiddeld 30 euro per maand extra over. Hogere inkomens boven de 5.500 euro gaan er allemaal 6 euro op vooruit.

SalarisstrookDoor de invoering van deze wet wordt de salarisstrook eenvoudiger. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers in 2013 niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.

Wilt u weten wat u netto overhoudt van uw salaris. Doe dan de berekening op Loonwijzer.nl.

Hypotheek omzetten kan tot 1 april 2013

Huiseigenaren krijgen langer de tijd om hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten.
Dat heeft minister Blok van Wonen vandaag aan de Eerste Kamer laten weten. Wie zijn aflossingsvrije hypotheek wil laten omzetten naar een spaar- of beleggingshypotheek, heeft hiervoor nu tot 1 april 2013 de tijd.

Oorspronkelijk zou de termijn op 31 december 2012 aflopen. Vereniging Eigen Huis heeft er echter op aangedrongen om deze datum te verschuiven. Banken kregen namelijk zoveel aanvragen, dat zij niet alles op tijd konden verwerken.

Werkkostenregeling in 2013 naar 1,5% in plaats van 1,6%

De extra verhoging van 0,1% zoals in het Belastingplan 2013 is opgenomen voor de werkkostenregeling is in het regeerakkoord weer teruggenomen.

Volgens het Belastingplan zou deze verruiming van 0,1% komen bovenop de verhoging van de vrije ruimte met 0,1% als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip die op 1 januari 2013 in werking treedt.

In plaats van de eerder aangekondigde 1,6% zal de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wijzigen van 1,4% voor 2012 in 1,5% voor 2013.

Klik hier voor meer informatie over de werkkostenregeling.

Laag btw-tarief schilder en stukadoor makkelijker toepasbaar

Schilders en stukadoors kunnen straks gemakkelijker het lage btw-tarief van 6% hanteren omdat Staatssecretaris Weekers heeft aangegeven dat in de toekomst geen bewijs meer geleverd hoeft te worden dat de woning ouder is dan twee jaar (was vereist voor toepassen 6%).

De zogenoemde ‘ouderdomsverklaring’ van de woning moest tot op heden bewaard worden bij de administratie. De fiscus heeft nu echter aangegeven dat zij de gegevens zelf gaat controleren bij o.a. de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Mkb-winstvrijstelling per 2013 naar 14%

Volgend jaar kunt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting profiteren van een hogere mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat namelijk in 2013 omhoog naar 14%. Op dit moment geldt er een vrijstelling van 12%. Deze verhoging is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Dit voorstel is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen, maar volgt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als ondernemer voor de IB kunt u de mkb-winstvrijstelling toepassen. De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en berekent u over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Op dit moment is de mkb-winstvrijstelling 12% van de behaalde winst. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip vond het kabinet het nodig om deze vrijstelling te verhogen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voorstel opgenomen om de vrijstelling te verhogen naar 14%. Dit voorstel is echter niet terug te vinden in het Belastingplan 2013.